I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je

  MAXIM PHARM s.r.o

  Čučoriedková 15C
  82107 Bratislava
  Slovensko

  IČO: 46342206
  DIČ: 3402370

  (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú

MAXIM PHARM s.r.o

Čučoriedková 15C
82107 Bratislava
Slovensko

IČO: 46342206
DIČ: 3402370

Email: nakup@maximpharm.eu

 1. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, miestne údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré špecifické prvky fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Správca neuviedol splnomocnenca na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

 2. Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu o poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým na zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, vaše súhlas s spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým na zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je

vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných správ a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracúvaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú k vykonaniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

účastniace sa na dodávke tovaru / služieb / vykonávaní platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (WooCommerce) a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, zabezpečujúce marketingové služby.

 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia emailových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR. právo namietať voči spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR. právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba jemu poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávacieho formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.05.2024.

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnyPokračovať v nákupe